Dissiplinekomitee / Disciplinary Committee

Die hoërskool kies jaarliks aan die einde van die jaar leerders uit die graad 11-groep om as dissipline leiers tydens hulle matriekjaar in die skool op te tree.
Hierdie leerders word deur ‘n demokratiese stemming verkies en hulle ondersteun die onderwysers in die toepassing van dissipline in die skool.
Uit die dissiplinekorps word dan ‘n hoofseun en -dogter, sowel as ‘n onderhoofseun en -dogter verkies.
Die koshuis verkies ook leerderleiers om te help met die dissipline in die koshuis. ‘n Hoofseun en hoofdogter word soms ook verkies, na gelang van die aantal leerders wat in die koshuis bly.

Die laerskool kies jaarliks aan die einde van die jaar ‘n groep van 24 leerders (12 seuns en 12 dogters) uit die graad 6-groep wat in die daaropvolgende jaar as leiers kan optree.

Hierdie leerders word d.m.v. ‘n stemproses deur die leerders en onderwysers verkies. Uit hierdie groep word dan ‘n hoofseun en hoofdogter, sowel as ‘n onderhoofseun en -dogter
verkies.

The high school division of the school elects a group of grade 11-learners at the end of the year to act as discipline leaders during their matric year.
These learners are chosen by means of a democratic election. Their responsibility is to assist the teachers in maintaining the discipline in the school.

The headboy and headgirl, as well as a deputy headboy and deputy headgirl is elected out of this group.

The hostel would usually also select a group of learners to assist with the discipline in the hostel. A headboy or headgirl may be chosen. This depends on the number of learners
residing in the hostel.

The primary division elects a group of 24 learners (12 boys and 12 girls) in the grade 6 classes to act as discipline leaders in the following year. These learners are chosen by the
learners and teachers through a democratic election process.

The headboy, headgirl, deputy headboy and deputy headgirl is then elected from the group of 24.

VLR/ RCL

Die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) is ‘n demokratiese statutêre liggaam wat verkies word deur en verteenwoordigend is van leerders.

Die doel van hierdie raad is om leerders die geleentheid te bied om aan die besluitnemingsproses in die skool deel te neem. Dit bied aan leerders ook die geleentheid om die kultuur, onderwys en diens in die skool te help verbeter.

The Representative Council of Learners (RCL) is a mandatory body and consists of learners from each class in the high school section of our school.

The council provides learners with an opportunity to participate in appropriate decision making. It also enables larners to contribute towards improving the culture, teaching and service in the school

Scroll to top